22. Rewitalizacja fragmentu pasa drogowego ulicy Dmowskiego na odcinku Dmowskiego 37a - 41 (rejon targowiska PTAK) (Rejon III)

Kategoria

Projekty rejonowe

8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU

10000 PLN

Koszt projektu po weryfikacji

100000 PLN

4. OPIS PROJEKTU

Zakres projektu, zgodnie z w/w §4 …dotyczy: rekreacji, ochrony środowiska, dróg,

utrzymania porządku.

• korekta przebiegu ogrodzenia - odcinek od stacji transformatorowej w kierunku zachodnim do zespołu garaży (Dmowskiego 41), (ewentualna) budowa nowego ogrodzenia w granicy nieruchomości Dmowskiego 37 - 39

(na w/w odcinku) - na koszt jej właściciela

• projekt rewitalizacji fragmentu pasa drogowego (dokumentacja uproszczona) i jego realizacja, z uwzględnieniem:

◦ rozbiórki betonowych nawierzchni (oprócz wjazdów i drogi 8KDW),

pokrycia ich ziemią (o pow. ok. 0,06ha – 0,07 ha, t.j. ok.600 – 700 m2).

◦ nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,

◦ kilku miejsc do rekreacji biernej - miejsca do siedzenia, kosze, dodatkowe niezbędne powierzchnie utwardzone (np. z materiałów z rozbiórki)

◦ chodnika przy garażach (Dmowskiego 41)


5. LOKALIZACJA

Własność Gminy - pas drogowy ulicy Dmowskiego – fragment od ul. ulicy Poprzecznej do ul. Dmowskiego 41 (zespół garaży), zgodnie z załącznikiem graficznym.


Lokalizacja na mapie

Załączone mapy

Mapa


Elementy projektu

Nazwa Koszt
Łączny koszt 10000