Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić projekt ?

1. Zgłaszanie projektów aktywne od 27 maja do 24 czerwca 2019r

Zgłoszeń należy dokonywać na dedykowanej platformie internetowej dostępnej pod adresem:

www.piotrkowianiedecyduja.pl

oraz w  Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (przy ul. Szkolnej 28 i Pasażu Karola Rudowskiego 10).

2. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

3. Wypełnione formularze projektów przesyła się w wersji elektronicznej na dedykowanej platformie internetowej lub składa się w wersji pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Wszystkie projekty zamieszczane są w ciągu 3 dni roboczych na stronie internetowej Miasta; www.piotrkow.pl    oraz na dedykowanej platformie internetowej w formacie: numer kolejny, tytuł projektu, streszczenie projektu (do 100 słów), lokalizacja, szacowany koszt projektu. 

Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty.

1. W ramach Budżetu Obywatelskiego można składać projekty:

1) grup jednostek pomocniczych – Osiedli, dalej w skrócie „Os.” – rejonowe (z wyłączeniem projektów oświatowych):

- Rejon I – Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa, Os. Przyszłość, Os. Leśna, Os. Wyzwolenia,

- Rejon II – Os. Wierzeje, Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Os. Piastowskie, Os. Centrum,

- Rejon III – Os. Armii Krajowej, Os. Wronia, Os. Południe, Os. Belzacka,

- Rejon IV – Os. Słowackiego Północ, Os. Szczekanica;

2) ogólnomiejskie o charakterze oświatowym, realizowane na terenie jednostek oświatowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) ogólnomiejskie (z wyłączeniem projektów oświatowych).

 

2. Podział miasta na rejony – grupy jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1do  uchwały dostępnej w sekcji "DO pobrania".

 

3. Projekt musi dotyczyć zadania Miasta, realizowanego na nieruchomościach stanowiących własność i posiadanych przez Miasto Piotrków Trybunalski, a jego przedmiot musi być ogólnodostępny dla mieszkańców.

 

4. Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć spraw z zakresu:

1) sportu, rekreacji, kultury, oświaty;

2) bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

3) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

4) wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną;

5) remontu obiektów użyteczności publicznej.

 

5. Zadanie powinno być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadań na lata następne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. 

 

6. Wymagana liczba podpisów:

1) Wymagana liczba podpisów mieszkańców danego rejonu,  popierających projekt rejonowy musi wynosić co najmniej 15. 

2) Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt oświatowy musi wynosić co najmniej 60.

3) Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt ogólnomiejski musi wynosić co najmniej 60

Zasady oceny zgłoszonych projektów.

§ 8. 1. Weryfikację projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych przeprowadza Zespół Opiniujący.

2. W przypadku złożenia formularza z brakami formalnymi lub bez dołączonej listy mieszkańców popierających projekt, Wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje brakiem dalszego procedowania projektu.

3. W przypadku stwierdzenia, w toku oceny, że koszty realizacji projektu są przez Wnioskodawcę niedoszacowane, Zespół Opiniujący przedstawia własny szacunek kosztów realizacji projektu uwzględniający w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonego projektu. Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją, na przykład koszty sporządzenia dokumentacji.

4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie, Wnioskodawca jest informowany o tej konieczności i w terminie 7 dni może złożyć oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na dokonanie zmian. Niewyrażenie zgody powoduje procedowanie projektu w jego dotychczasowym brzmieniu.

5. Decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania podejmuje Prezydent Miasta, który może ją wyrazić poprzez zatwierdzenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz zatwierdzenie listy projektów negatywnie zweryfikowanych przez Zespół Opiniujący. Obie listy publikowane są na stronie internetowej Miasta www.piotrkow.pl     oraz na dedykowanej platformie internetowej. 

Tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

1. Projektodawcy przysługuje prawo do złożenia do Prezydenta Miasta odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w terminie 7 dni. § 10. 1. W wyniku odwołania projekt poddany zostaje ponownej weryfikacji przez Zespół Opiniujący z uwzględnieniem argumentów zawartych w odwołaniu.

2. Prezydent Miasta odrzuca odwołanie jeśli zostało złożone po terminie.

3. Prezydent Miasta rozstrzyga złożone odwołanie. Rozstrzygnięcie wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania.

4. Rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny.

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

1.Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na dedykowanej platformie internetowej.

3. Głosowanie organizuje się po opublikowaniu list projektów, o których mowa w § 7 ust. 5 oraz po upływie terminów, o których mowa w § 9 i § 10 ust. 3.

3. Głosowanie trawa co najmniej 14 dni.

4. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty bezpośrednio:

a) w formie elektronicznej na dedykowanej platformie elektronicznej;

b) w zorganizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego puntach do głosowania.

5. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekt rejonowy, jednego głosu na projekt oświatowy oraz jednego głosu na projekt ogólnomiejski.

6. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz sporządzeniu listy z wynikami.

7. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół Opiniujący.

8. Projekty wybrane w głosowaniu wprowadzane są do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dany rok, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

9. Informacja o wyniku głosowania zostanie podana na stronie internetowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz na dedykowanej platformie internetowej.